Rejestracja pacjentów odbywa się w dni robocze od godz. 800.
Rejestracji można dokonywać osobiście, przez osoby trzecie,
a od godz. 900  telefonicznie pod numerami: 34 364-07-61, 34 364-02-57.


Cennik opłat za ksero oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

1

Sporządzenie wyciągu lub odpisu  dokumentacji medycznej 
5,00 zł/stronę

2

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej 
0,30 zł/stronę

3

Sporządzenie wyciągu, odpisu  lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych  
1,50 zł

                                                                                                                                   

Przesyłanie udostępnionej dokumentacji na wskazany adres  następuje na wniosek i na koszt wnioskodawcy.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity   Dz. U. z 07.X.2016 poz. 1638 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 186 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity   Dz. U. z 28.VI.2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz.2069 z późn. zm.)Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług aptecznych poza kolejnością

 
1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 listy oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.);Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).